Nosacījumi

Interneta veikala EUROPE FURNITURE GROUP LTD lietošanas noteikumi

1. DEFINĪCIJAS

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

3. PĀRDOŠANAS UN PIRKUMA LĪGUMA SECINĀJUMS

4. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6. CENAS UN MAKSĀJUMS PAR PRECĒM

7. PREČU PIEGĀDE

8. PRECES SAŅEMŠANA, UZGLABĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

9. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

10. LĪGUMA ATRUNA UN PREČU ATGRIEŠANA

11. ATLAIDES UN AKCIJAS

12. PUŠU ATBILDĪBA

13. INFORMĀCIJAS Sniegšana

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. KONTAKTA INFORMĀCIJA UN ZIŅAS


1. DEFINĪCIJAS

1.1 Pārdevējs - EUROPE FURNITURE GROUP LTD, uzņēmums ir dibināts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, reģistrācijas numurs: 401044444444444, juridiskā adrese: Brīvības gatve 999, Rīga, LV -9, Latvija, PVN numurs: LV4010564444444.

1.2 Pircējs - fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, vai juridiska persona, kas pērk preces vai pakalpojumus interneta veikalā vai izmanto EUROPE FURNITURE GROUP LTD interneta veikalu.

1.3 Interneta veikals - elektroniskais veikals EUROPE FURNITURE GROUP LTD, adrese: www..lv.

1.4 Pirkšanas un pārdošanas līgums - preču pirkšanas un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju saskaņā ar pirkšanas un pārdošanas noteikumiem interneta veikalā.

1.5 Pasūtījumu izdošanas punkts - preču izdošanas un saņemšanas punkts, kas pieder un pārvalda EUROPE FURNITURE GROUP LTD.

1.6. Noteikumi - šie noteikumi par preču pārdošanu ar attālinātu metodi, pamatojoties uz kuru Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu iegādes nosacījumi, kā arī to apmaksa, tiek noteikta preču piegādes un atgriešanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1 Šie noteikumi ir obligāts dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus noteikumus, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pārdošanu un iegādi, kad Pircējs pērk preces vai pakalpojumus interneta veikalā.

2.2 Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus interneta veikalā tikai tad, ja viņš piekrīt šiem noteikumiem. Pēc Noteikumu izskatīšanas un apstiprināšanas Pircējs apņemas ievērot un ievērot šos Noteikumus, iegādājoties preces un pakalpojumus interneta veikalā. Pircējs piekrīt un saprot Noteikumus. Ja Pircējs nav izlasījis vai sapratis Noteikumus vai nepiekrīt tiem, Pircējam nav tiesību iegādāties preces un pakalpojumus interneta veikalā.

2.3 Tirdzniecības darbība interneta veikalā tiek veikta no Latvijas Republikas teritorijas.

2.4 Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas Noteikumos. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas interneta veikalā. Pēc Noteikumu izmaiņu publicēšanas jebkurš iespējamais interneta veikala izmantošanas veids automātiski tiek uzskatīts par piekrišanu Noteikumu izmaiņām. 2.5 "Preču" definīcija turpmāk Noteikumos ietver tādus jēdzienus kā preces un pakalpojumi, ja vien nav norādīts citādi vai ir ārpus konteksta.

3. PĀRDOŠANAS UN PIRKUMA LĪGUMA SECINĀJUMS

3.1 Preču iegādi interneta veikalā var veikt tikai pēc iepazīšanās ar interneta veikala Privātuma politiku. Reģistrētie un nereģistrētie pircēji var iegādāties preces interneta veikalā. Pirms reģistrēšanās Pircējam ir arī pienākums iepazīties ar interneta veikala konfidencialitātes politiku. Pēc Pircēja reģistrēšanas interneta veikalā tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar Privātuma politiku un piekrīt tai.

3.2 Reģistrācija tiek veikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un norādot tajā nepieciešamos datus (turpmāk - Reģistrācijas dati). Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu pareizību, konfidencialitāti un (vai) drošību.

3.3 Lai iegādātos preces, Pircējam ir jāveic pasūtījums interneta veikalā, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu.

3.4 Pārdošanas līgums tiek noslēgts par katru Pircēja pasūtījumu.

3.5 Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, ja Pircējs interneta veikalā:

  • sagatavo pasūtījumu un preču grozu saskaņā ar Pārdevēja norādījumiem un norāda preču piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu;

  • apstiprina iepazīšanos ar Noteikumiem, izvēlas maksājuma veidu un veic pilnu samaksu par pasūtījumu;

  • Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu ekrānā un / vai nosūtot informāciju par pasūtījumu un apstiprinājuma paziņojumu (pa e-pastu un / vai tālruni) un / vai PVN rēķinu.

Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumu daļai vai pilnam tekstam, Pircējs nevar pasūtīt preces.

3.6 Pirms pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam citus starpposma apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu par pasūtījuma apmaksas saņemšanu utt.

3.7. Pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo līgumu. Pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad preces tiek nodotas Pircējam Latvijas Republikas Noteikumos un likumdošanā noteiktajā kārtībā.

3.8 Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs apņemas samaksāt preces izmaksas un pieņemt interneta veikalā pasūtītās preces.

3.9 Pārdevējam ir tiesības neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs neizpilda visus preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Pircēja pieprasīto preču, Pircējs nav apstiprinājis savu piekrišanu Noteikumiem, un / vai citu iemeslu dēļ, kas ir individuāli norādīti Pircējam.

4. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1 Pircējam ir tiesības:

  4.1.1 veikt pirkumus interneta veikalā saskaņā ar Pārdevēja noteikumiem un citiem norādījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;

  4.1.2 Pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā saskaņā ar Republikas Ministru kabineta noteikumiem Latvijas Republikas 2014. gada 20. maija Nr. 255 "Distances līguma noteikumi" un šie noteikumi;

  4.1.3. Lai atgrieztos un / vai nomainītu bojātas preces un / vai preces ar nepareizu pilnu komplektu, kā arī ir tiesības izmantot precēm sniegtās garantijas;

  4.1.4 Citas Noteikumos un / vai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās tiesības.

4.2 Pircējs apņemas:

  4.2.1. Samaksāt pasūtīto preču un to piegādes cenu, veikt arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti pārdošanas līguma noslēgšanā) un pieņemt pasūtītās preces;

  4.2.2. Saņemot preces, pārbaudiet un pārbaudiet tās, kā arī informējiet Pārdevēju Noteikumos noteiktajā kārtībā par bojājumiem piegādes laikā, par acīmredzamiem redzamiem preču defektiem, par neatbilstību starp modeli, aprīkojumu preces pēc Pircēja pasūtījuma;

  4.2.3 pārbaudīt iegādāto preču kvalitāti, informējot Pārdevēju pa tālruni +371 9999999999 vai e-pastu: [email protected] par konstatētajiem preču defektiem, kurus nevarēja redzēt pēc preču saņemšanas;

  4.2.4 izvēloties saņemt preces pasūtījumu izsniegšanas vietā, paņemiet preces 7 (septiņu) dienu laikā pēc pasūtījuma gatavības apstiprinājuma saņemšanas;

  4.2.5. Izvēloties preču piegādi vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, sniedziet nosacījumus to īstenošanai un veiciet atbilstošu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

  4.2.6 samaksāt preces atgriešanas izmaksas, ja tās ir jāsedz Pircējam.

  4.2.7 nekavējoties atjaunināt informāciju, ja mainās Pircēja reģistrācijas dati, informācija par preču piegādi;

  4.2.8 neizmantot interneta veikalu tādā veidā, kas var ierobežot interneta veikala darbību, tā drošību, integritāti vai var ierobežot citu personu iespējas izmantot interneta veikalu;

  4.2.9 ievērot citas prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas noteikumos un likumdošanā.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1 Pārdevējam ir tiesības:

  5.1.1 ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi preču pasūtīšanas un saņemšanas punktam, par to nebrīdinot, kā arī anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbam un pasūtījuma izdošanas vietai un / vai pārkāpj savas saistības; Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem saistītiem Pircēja zaudējumiem;

  5.1.2. Uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt interneta veikala darbību, veikt izmaiņas interneta veikalā vai tā atsevišķās daļās, pilnībā vai jebkurā tā saturā, ierobežot tajā veikto pirkumu veikšanu, mainīt veikala e-pasta adresi, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu bez iepriekšēja paziņojuma par šo Pircēju; Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, ko šādas darbības radījušas attiecībā uz Pircēju;

  5.1.3 veikt izmaiņas Noteikumos, preču cenās, pirkuma nosacījumos un / vai jebkuros citos norādījumos, kas saistīti ar interneta veikalu, publicējot informāciju par izmaiņām interneta veikalā.

5.2 Pārdevējs apņemas:

  5.2.1 ievērot Pircēja konfidencialitāti, nodrošināt viņa datu drošību, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā un interneta veikala privātuma politikā;

  5.2.2 Ja Pārdevējs nevar pārdot Pircēja pasūtītās preces, nauda par apmaksātajām precēm / pasūtījumu tiks atgriezta 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā

6. CENAS UN MAKSĀJUMS PAR PRECĒM

6.1 Preču cenas interneta veikalā un / vai pasūtījumā ir norādītas ar PVN.

6.2 Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir spēkā veikalā preču pasūtīšanas brīdī. Konkrētā preču cena un kopējā preču summa tiek norādīta pēc groza ievietošanas interneta veikalā. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš nevar turpināt preču pasūtīšanas procedūru un nevar pasūtīt preces.

6.3 Preču cenā nav iekļautas preču un pakalpojumu piegādes izmaksas, kuras Pircējs var pasūtīt no Pārdevēja. Ja vien nav norādīts citādi, par preču piegādi un citiem pakalpojumiem ir jāmaksā Pircējam.

6.4 Preces interneta veikalā var iegādāties tikai veicot priekšapmaksu. Pērkot preces interneta veikalā, jūs varat norēķināties, izmantojot tiešsaistes veikalā norādītās metodes.

6.5 Dokuments par preču iegādi - PVN rēķins, ir pieejams Pircējam Pircēja profilā, no kura Pircējs to var lejupielādēt un / vai izdrukāt. Elektroniskie dokumenti ir derīgi bez paraksta.

6.6 Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preču cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehnisku kļūdu, acīmredzamu kļūdu labošanas dēļ (kurām ir pārraudzība) vai citādi objektīvi materiāli iemesli, kas nav atkarīgi no Pārdevēja. Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preces par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, par to informējot Pārdevēju pa tālruni +371 99999999 vai e-pastu: [email protected]. Ja pasūtījums tiek atcelts šajā punktā paredzētajā veidā, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam visas summas, ko viņš samaksājis par šādu atceltu pasūtījumu, 5.2.2. Ja Pircējs vēlas iegādāties preces par jaunu, pareizu cenu, Pircējam ir jāveic jauns pasūtījums.

7. PREČU PIEGĀDE

7.1 Preču piegādes veidi Pircējam tiek norādīti pēc tam, kad Pircējs interneta veikalā ir izveidojis preču grozu un norādījis piegādes adresi.

7.2 Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts.

7.3 Pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, Pircējs redz preces piegādes cenu pasūtījuma beigās, pirms maksājuma veida izvēles un / vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes cenas samaksa tiek veikta iepriekš, kopā ar samaksu par precēm.

7.4 Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

7.5 Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.6 Maksa par piegādi uz mājām neietver pasūtīto preču ievadīšanu - Pircējs šo pakalpojumu var pasūtīt papildus.

7.7 Pircējs tiks informēts par preču piegādes datumu un laiku pa e -pastu. pa pastu un / vai pa tālruni. Pircēju var personīgi informēt par citiem preču piegādes laikiem. Pārdevējs negarantē, ka preces visos gadījumos tiks piegādātas Noteikumos noteiktajā laikā un / vai citur interneta veikalā, arī Pircējam individuāli norādīto preču piegādes termiņos, īpaši, ja pasūtītās preces ir neatrodas Pārdevēja noliktavās. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk.

7.8 Pirms preču piegādes Pārdevēja pārstāvim jāsazinās ar Pircēju un jāvienojas par piegādes detaļām.

7.9. Pasūtot preču piegādes pakalpojumu, Pircējam ir pienākums norādīt precīzu piegādes vietu un nodrošināt preces izkraušanas nosacījumus (atvērt vārtus, pacelt barjeru, atvērt durvis utt.). Piegādātās preces tiek ievestas tikai pa durvīm, preces netiek ienestas pa balkonu vai logiem.

7.10 Ja pircējs noteiktajā piegādes laikā un 20 (divdesmit) turpmākajās minūtēs nesatiek Pārdevēja pārstāvjus Pircēja pasūtījumā norādītajā izkraušanas adresē, tiek uzskatīts, ka preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ. Šajā gadījumā Pircēja pasūtītās preces tiek atdotas pārdevēja noliktavā, un Pārdevēja pārstāvis ar Pircēju vienojas par citu nākamo Preču piegādes datumu. Preces tiek uzglabātas Pārdevēja noliktavā līdz nākamajam piegādes laikam. Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs atkārtoti piegādā pasūtītās preces, pirms pasūtīto preču piegādes viņam ir pienākums samaksāt Pārdevējam par preču atkārtotu piegādi jaunā saskaņotā laikā pēc sākotnējās piegādes likmēm. preces.

7.11 Pircējam pēc piegādes jāpārbauda preču kvalitāte, daudzums un sortiments. Ja iepakojums ir bojāts, bet, ja nav atšķirību preču daudzumā, kvalitātē un sortimentā, Pircējam ir pienākums preču piegādes dokumentos vai norādītajās veidlapās atzīmēt par bojāto iepakojumu. piegādes pārstāvji. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas bojātā iepakojumā, tomēr preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst Pirkšanas un pārdošanas līguma nosacījumiem un preces ir pienācīgi piegādātas.

7.12. Ja pastāv neatbilstība preču kvalitātē un / vai sortimentā, Pircējam nav tiesību pieņemt preces, kas neatbilst kvalitātei vai sortimentam. Pircējam ir jāizsniedz atteikums pieņemt preces un jānorāda konstatētās neatbilstības, atteikums tiek veikts preču piegādes apstiprinājuma veidā un / vai piegādes darbinieka norādītajā formā. Preču daudzuma neatbilstības gadījumā Pircējam ir jānorāda konstatētās neatbilstības, aizpildot preču piegādes apstiprinājuma veidlapu un / vai piegādes virsnieka sniegto veidlapu.

7.13 Ja Pircējs preci pieņēma bez piezīmēm, pasūtījums tiek uzskatīts par piegādātu: neskartā iepakojumā, vajadzīgajā daudzumā, ar atbilstošu kvalitāti un sortimentu, t.i. saņemtais pasūtījums atbilst Pārdošanas līguma noteikumiem, un ar preču pārdošanu un piegādi saistītie papildu pakalpojumi tiek sniegti pareizi.

7.14 Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Piegādājot preces, var tikt prasīts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un Pārdevēja Pircējam nosūtīto informāciju par pasūtījumu.

7.15 Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi nozīmē, ka preces ir nodotas Pircējam, neatkarīgi no tā, vai Pircējs vai kāda cita persona, kas preces ir pieņēmusi norādītajā adresē, faktiski pieņem preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pieņemt preces personīgi un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepiemērotai personai. Ja preces piegāde netiek veikta paredzētajā dienā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās piegādes, par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības iesniegt Pārdevējam pretenzijas, kas saistītas ar preču piegādes kavēšanos un / vai nespēju.

7.16 Preču aprakstā norādītie piegādes noteikumi ir provizoriski. Preču piegādes termiņi netiek piemēroti gadījumos, kad nepieciešamās preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes laiku un citiem nosacījumiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā termiņā, kas norādīts preču pasūtījumā, un Puses nav vienojušās par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.1.2. - atteikties no interneta veikalā noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma.

7.17 Pārtikas un alkoholisko dzērienu piegādes noteikumi:

  7.17.1 Minimālā pasūtījuma summa ir 30,00 EUR;

  7.17.2 Ātri bojājošos produktus piegādā tikai Rīgas robežās;

  7.17.3 Piegādes laiks (divu stundu intervāls) tiek paziņots Pircējam ar SMS piegādes dienā no 9:00 līdz 10:00;

  7.17.4 30 minūtes pirms ierašanās kurjers paziņo Pircējam par ierašanos;

  7.17.5. Ja nav iespējams noteikt pasūtījuma saņēmējas personas vecumu vai pasūtījuma saņēmējs ir nepilngadīga persona, kas jaunāka par 18 gadiem, alkohols un / vai enerģijas dzērieni netiek nodoti pasūtījuma saņēmējam. Šo preču pasūtījums tiek atcelts;

  7.17.6. Saņēmēja vecumu identificē tikai ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);

  7.17.7 Alkoholiskos dzērienus var pasūtīt jebkurā laikā, bet preču piegāde un saņemšana var notikt tikai no 08:00 līdz 22:00.

7.18 Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes laika pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

8. PRECES SAŅEMŠANA, UZGLABĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.1 Ja Pircējs nepasūta preču piegādi, Pircējs var bez maksas saņemt pasūtītās preces pasūtījumu noformēšanas vietā. Veicot pasūtījumu, Pircējs norāda pasūtījuma izdošanas punktu, no kura vēlas saņemt preces.

8.2 Kad preces ir sagatavotas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma paziņojumu, ka tās var saņemt. Pircējam, fiziskai personai vai juridiskas personas pārstāvim, kurš ierodas saņemšanas vietā, ir jānēsā un jāiesniedz Pārdevēja pārstāvim derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), kā arī informācija par preču pasūtījumu / apstiprinājumu paziņojumu, ko Pārdevējs nosūtījis Pircējam. Pircējam, kas ir juridiskās personas pilnvarotā persona, ir pienākums nēsāt un uzrādīt Pārdevēja pārstāvim juridiskas personas izsniegtu derīgu pilnvaru, personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti), kā arī informāciju par preču pasūtījums / apstiprinājuma paziņojums, ko Pārdevējs nosūtījis Pircējam. Ja Pircējs nav iesniedzis šos dokumentus, Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt preces Pircējam.

8.3 Pasūtītās preces Pircējam ir jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par iespēju ierasties un paņemt pasūtīto preci.

8.4 Pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis preces, tiek uzskatīts, ka tās ir nodotas (piegādātas) Pircējam.

8.5. Ja Pircējs nav savācis preces 7 dienu laikā no dienas, kad informēts par iespēju ierasties un paņemt pasūtīto preci, vai 7.10. Punktā noteiktajā gadījumā Pircējam ir pienākums segt Pārdevēja uzglabāšanas izmaksas. preces par likmi 1,5 € par katru kalendāro dienu, sākot no 8 (astotajām) dienām pēc tam, kad tās ir informētas par iespēju ierasties un paņemt pasūtīto preci.

8.6 Pircējam ir pienākums samaksāt maksu par preces uzglabāšanu pirms tās saņemšanas no Paņemšanas vietas.

9. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

9.1 Pārdoto produktu galvenās īpašības ir norādītas katram produktam pievienotajā aprakstā. Parādītās funkcijas un apraksti var atšķirties no faktiskajām produkta specifikācijām.

9.2 Veikalā ievietoto preču attēli pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai vai krāsai Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpatnību dēļ vai citu tehnisku iemeslu dēļ , arī ņemot vērā pamatoti iespējamās izskata neatbilstības.

9.3 Pircēja iegādātajām precēm garantija ir 2 (divi) gadi, ja vien veikalā nav norādīts citādi.

9.4 Gadījumā, ja prece neatbilst kvalitātei, Pircējam ir tiesības paturēt šo preci un saņemt daļu no samaksātās cenas par šo preci, vienojoties ar Pārdevēju, vai atgriezt preci un saņemt pilnu naudas atmaksu summu vai lūgt Pārdevējam nomainīt bojāto preci.

9.5 Pārdevējs pats nesniedz precēm garantijas servisu.

10. LĪGUMA ATRUNA UN PREČU ATGRIEŠANA

10.1 Pircējam ir tiesības atteikties, nenorādot iemeslu no elektroniskā pirkuma un pārdošanas līguma, 14 dienu laikā no preces piegādes (saņemšanas) dienas, izņemot gadījumus, kas noteikti LR Ministru kabineta noteikumos. Latvija Nr. 255 "Distances līguma noteikumi", datēts ar 2014. gada 20. maiju. Pircējam ir tiesības atkāpties no pārdošanas un pirkuma līguma, piegādājot preces uz saņemšanas punktu vai nosūtot Pārdevējam paziņojumu par pirkuma un pārdošanas līguma atcelšanu uz e-pastu [email protected]. Pircējam skaidri jāformulē atteikšanās no pirkuma līguma. Pircējam ir pienākums uzrādīt maksājuma dokumentu (rēķinu, kvīti u.c.), kas pierāda, ka Pircējs ir iegādājies preces no Pārdevēja, dokumenti ir jāsniedz pasūtījumu izsniegšanas laikā vai jānosūta kopija kopā ar paziņojumu. par līguma atcelšanu. Gadījumā, ja Pircējs ir iegādājies vairākas preces ar vienu pārdošanas līgumu, atteikuma tiesības ir spēkā gan visām precēm, gan vienai vai vairākām precēm. Sīkāk norādīts 10.2. –10.13 Noteikumu un nosacījumu nosacījumi attiecas uz gadījumiem, kad Pircējs atgriež preces.

10.2 Preces tiek atdotas Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam ir iesniegts paziņojums par Pirkšanas un pārdošanas līguma atcelšanu. Pircēja pienākums ir nodrošināt, lai preces pēc atgriešanas būtu pareizi iepakotas. Pircējs sedz tiešās preces atgriešanas izmaksas, ja vien Pārdevējs nav norādījis Pircējam citādi pēc paziņojuma saņemšanas par pārdošanas līguma atcelšanu.

10.3 Preces ir jāatdod pasūtījuma izdošanas vietā patstāvīgi vai ar Pircēja izvēlētiem kurjera pakalpojumiem. Pirms preces atgriešanas Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju pa norādīto tālruņa numuru +371 67070767 vai pa e-pastu [email protected], lai vienotos par atgriešanas veidu un precīzu adresi.

10.4 Pircējs varēs saņemt naudu par precēm un par apmaksātu piegādi pēc preču atgriešanas Pārdevējam. Ja Pircējs atdod tikai daļu no iegādātajām precēm, samaksātās piegādes izmaksas netiek atmaksātas. Nauda tiks atgriezta bankas kontā, no kura tika veikts pirkums. Ja samaksa par precēm tika veikta ar maksājumu karti, nauda tiks atgriezta tajā pašā kartē, ar kuru tika veikts maksājums.

10.5 Pārdevējs nav atbildīgs par atmaksas politikas pārkāpšanu, ja tas notiek Pircēja vainas dēļ: preču atgriešanas kavēšanās, nepareizi dati utt.

10.6 Par jebkura veida preču atgriešanu Pārdevējs neatlīdzina Pircēja papildu izmaksas, ja Pircējs nav izvēlējies Pārdevēja piedāvāto lētāko un ērtāko piegādes veidu.

10.7. Gadījumos, kas nav līguma atcelšana, ja Pircējs nav apmierināts ar preces formu, izmēru, krāsu, modeli vai pilnīgumu, preču atgriešana ir iespējama Noteikumos noteiktajā veidā, kā arī LR likumdošanā noteiktajā veidā. Personīgām vajadzībām neiepakotas preces netiek atmaksātas higiēnas standartu dēļ, un par sniegtajiem pakalpojumiem samaksātā summa arī netiek atmaksāta. Šo produktu saraksts atrodams 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Distances līguma noteikumi".

10.8. Defekta gadījumā Pircējam ir tiesības aizstāt bojātās preces ar jaunām precēm, lūgt samazināt bojātās preces cenu vai atgriezt preces un saņemt par atgriezto preci samaksāto summu. Bojātas preces tiks nomainītas vai atgrieztas saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas likumiem.

10.9 Pircējam, atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

10.9.1. Atgriežot preci, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā;

  10.9.2 Pircējs nedrīkst sabojāt preces;

  10.9.3 preces nedrīkst izmantot, precēm ir jābūt noformējumam (ar etiķetēm un aizsargplēvi utt.). Bojātu preču atgriešana neattiecas uz šo preci;

  10.9.4. Atgrieztām precēm jābūt tādas pašas konfigurācijas, kādas saņēmušas Pircējs;

  10.9.5., Atgriežot preces, jums ir jāiesniedz PVN rēķins, kas apstiprina pirkumu, un jāaizpilda pieteikums par preču atgriešanu. Šeit jūs varat lejupielādēt atgriešanās paziņojumu.

10.10 Pirms zemas kvalitātes preču atgriešanas vai nomaiņas, arī gadījumos, kad augstas kvalitātes preces tiek atdotas nevis saistībā ar līguma atcelšanu, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni +371 67070767 vai e-pastu: [email protected] un piekrīt preču atgriešanas vai nomaiņas nosacījumiem ... Pircējs var atgriezt zemas kvalitātes preces pasūtījumu izsniegšanas vietā.

10.11 Pārdevējam ir tiesības atteikties atgriezt preces un samaksāto summu, ja atgrieztās preces ir nepilnīgas, bojātas, bojātas un / vai nepareizi iepakotas.

10.12 Pircējs nevar atgriezt preces, kuru atgriešanu neparedz Latvijas Republikas tiesību akti.

10.13. Slikti sniegtu pakalpojumu gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt novērst defektus, atmaksāt samaksātās pakalpojumu izmaksas vai samazināt pakalpojumu cenas.

11. ATLAIDES UN AKCIJAS

11.1 Pārdevējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības organizēt dažādas akcijas, nodrošināt atlaides interneta veikalā. Interneta veikala atlaidēm un akcijām nav jāsakrīt ar atlaidēm un akcijām Pārdevēja fiziskajā veikalā.

11.2. Detalizēta informācija par atlaidēm un akcijām tiek sniegta interneta veikalā konkrētas akcijas vai atlaižu laikā

11.3 EUROPE FURNITURE GROUP LTD lojalitātes programmas noteikumi ir norādīti sadaļā: EUROPE FURNITURE GROUP LTD Klienta karte.

11.4 Gadījumā, ja Pircējs iegādājas preci, kurai iegādājoties Pārdevējs piešķir noteiktu atlaidi vai dāvanu, un vēlāk Pircējs izmanto noteiktās preces atgriešanas tiesības, Pircējam tiek atgriezta tikai tā summa, kas faktiski samaksāta par preci. .

11.5 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju vai atlaižu sniegšanas nosacījumus, kā arī tos atcelt. Jebkādas izmaiņas akciju un atlaižu nosacījumu secībā, kā arī to atcelšana ir spēkā no to paziņošanas brīža.

12. PUŠU ATBILDĪBA

12.1 Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību. Ja Pircējs nav sniedzis precīzus Reģistrācijas datus un / vai nav tos savlaicīgi atjauninājis, Pārdevējs nav atbildīgs par sagādātajām neērtībām.

12.2 Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona izmanto interneta veikala pakalpojumus, izmantojot Pircēja datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par visām turpmākajām saistībām.

12.3 Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies sakarā ar to, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar Noteikumiem un / vai Pirkšanas un pārdošanas līgumu, neskatoties uz fakts, ka viņam bija šāda iespēja.

12.4 Pārdevējs ir atbildīgs par interneta veikala kļūmi un par zaudējumiem un zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam vai trešajām personām, ja tie radušies pārdevēja apzinātas rīcības dēļ.

12.5 Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur publicēto informāciju vai veiktajām darbībām, neskatās uz šīm vietnēm, nekontrolē un nav pārstāvis no šiem uzņēmumiem un personām.

12.6. Bojājumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina tikai otras puses tiešos zaudējumus.

12.7 Pārdevējs nav atbildīgs par Pirkšanas un pārdošanas līguma neizpildi un / vai par preču nepiegādi vai piegādes kavēšanos, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un to saprātīgi paredzēja pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un tas nevarēja novērst šādu apstākļu rašanos vai to sekas (nepārvaramas varas apstākļi). Ja šie apstākļi ilgst vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi, pusēm, savstarpēji vienojoties, ir tiesības izbeigt pirkuma un pārdošanas līgumu.

13. INFORMĀCIJAS Sniegšana

13.1 Pārdevējs nosūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz norādīto e -pastu. Vēstule tiek uzskatīta par saņemtu pēc 3 (trim) stundām no tās nosūtīšanas brīža.

13.2 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām problēmām ar interneta pieslēgumu, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīkliem, saistībā ar kurām Pircējs nesaņem e-pastus no Pārdevēja.

13.3 Pircējs visus ziņojumus, prasības, pieprasījumus un jautājumus nosūta uz šajos noteikumos norādītajiem kontaktiem, kā arī uz tiešsaistes veikala sadaļā "Kontaktinformācija un rekvizīti" norādītajām kontaktadresēm.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1 Visa informācija, kas publicēta Pārdevēja interneta veikala vietnē, tostarp, bet ne tikai, šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, kā arī to īpašībām, par Pircēja tiesību izmantošanas kārtību atteikties no pirkuma līguma- tiek uzskatīts, ka pārdošana par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem preču uzturēšanai un garantijas (ja tādas ir) ir sniegtas Pircējam rakstveidā.

14.2 Noteikumiem un Pirkšanas un pārdošanas līgumam starp Pircēju un Pārdevēju tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi.

14.3 Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez Pircēja piekrišanas un paziņojuma atteikties no savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šiem Noteikumiem.

14.4 Visas domstarpības, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju par Noteikumiem, tiek regulētas sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt strīdu sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, strīdi ir galīgi jāizšķir Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

14.5 Pircējam ir tiesības nosūtīt pieprasījumu un / vai sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 65452554 e-pasts: [email protected], mājas lapā: www. ptac.gov.lv) par veikalā iegādātajām precēm. Vai arī aizpildiet veidlapu elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā, kas pieejama vietnē http://ec.europa.eu.

14.6 Šie noteikumi ir spēkā no 2020. gada 14. jūlija.

15. KONTAKTA INFORMĀCIJA UN ZIŅAS

Adrese: Brīvības gatve 999, Rīga, LV-999

Tālrunis: +371 9999999999

E-pasts: [email protected]

Nosaukums: SIA 999999

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 999, Rīga, LV-999

Fiziskā adrese: Brīvības gatve 9999, Rīga, LV-999

Reģistrācijas numurs: 40103199999999

Reģistrēts: 1994. gada 9. decembrī

PVN maksātāja numurs: LV4010399999999

Konta numurs: LV24PARX9999999999999999999999

Bankas kods: PARXLV2999999999999

Banka: AS Citadele banka

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.